Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van trainingen/cursussen. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten op het gebied van trainingen/cursussen hanteert ToZo-skills. de volgende leveringsvoorwaarden. Trainingen of cursussen worden door ToZo-skills. aangeboden onder de naam ToZo-skills. ToZo-skills staat bij de KVK geregistreerd onder nummer: 66989523

Bezoekadres: Trentstraat 2a, 5741 ST Beek en Donk

Deze voorwaarden zijn:

 1. Definities
 2. Aanmeldingen voor trainingen/cursussen
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Facturering en betaling
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 7. Intellectuele en industriële eigendom
 8. Overmacht
 9. Ziekte van docent
 10. Privacy en beveiliging
 11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 1. Cursussen/trainingen: de locatie van ToZo-skills of een door Tozo-skills te bepalen locatie worden gegeven;
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met ToZo-skills een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;
 3. Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging. Op grond waarvan ToZo-skills dienst(en) ten behoeve van opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Aanmeldingen voor cursus/training

 1. Aanmeldingen voor cursus/training dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor cursus/training middels een online formulier op de ToZo-skills website.
 2. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ToZo-skills treedt in werking indien de opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen. ToZo-skills behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de cursus/training af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
 3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van ToZo-skills zijn bindend indien ToZo-skills een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 4. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Wijzigingen/aanvullingen kunnen tot uiterlijk 1 dag voor de cursusdatum per mail worden doorgegeven via mailadres: info@tozo-skills.nl. Als gegevens 1 dag voor de cursusdatum niet juist/niet compleet bekend zijn worden accreditatiepunten niet verwerkt.

Annulering

Voor in company trainingen/maatwerktrajecten geldt: 

 1. Na betaling geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Indien de overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd, zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
 3. Indien opdrachtgever binnen 14 werkdagen voor aanvang van de Cursus/training verzoekt om verschuiving van een training en ToZo-skills met dit verzoek instemt, dan is 100% van de cursusprijs extra verschuldigd.
 4. Eenmaal verschoven Cursus/trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van ToZo-skills. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door ToZo-skills.
 6. ToZo-skills behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. ToZo-skills heeft het recht de Cursus/training op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke docent. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

Annulering trainingen met open inschrijving: 

 1. Na betaling van de inschrijving geldt  een bedenktermijn van 14 dagen. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk gedurende 14 dagen na de dag van inschrijving.
 2. De bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing voor digitale producten, zoals e-learning, omdat dit ruim binnen deze termijn wordt geactiveerd. De kosten voor deze producten worden dus te allen tijde in rekening gebracht na inschrijven.
 3. De bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing indien de deelnemer zich korter dan 4 weken voor aanvang van een training inschrijft.
 4. Annuleren na het verlopen van de wettelijke bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Deelnemer mag kosteloos een andere deelnemer is zijn/haar plaats sturen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus/training per mail gecommuniceerd te worden met ToZo-skills.
 5. Eenmaal verschoven Cursus/trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
 6. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website/mail worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van ToZo-skills. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door ToZo-skills.
 7. ToZo-skills behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 8. ToZo-skills heeft het recht de Cursus/training op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke docent. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.
 2. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt ToZo-skills zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan ToZo-skills voldoen. Indien de cursus/training aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen aan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Cursus/training aan ToZo-skills voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens ToZo-skills op te schorten.
 2. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft ToZo-skills het recht de cursist te weigeren voor de Cursus/training, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.

Terugbetaling 
Indien er sprake is van dat ToZo-skills (een deel van) het door de opdrachtgever betaalde geld terugbetaalt dan gebeurt dit binnen 5 werkdagen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ToZo-skills is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de cursus/trainingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ToZo-skills beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
 2. Hetgeen genoemde in artikel 6.1 laat onverlet de aansprakelijkheid van ToZo-skills op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). ToZo-skills zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ToZo-skills of haar personeel.
 3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ToZo-skills of haar personeel zal Opdrachtgever ToZo-skills vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Cursus/trainingen en zal hij ToZo-skills alle schade vergoeden die ToZo-skills leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 4. ToZo-skills is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Cursus/training moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 9.
 5. ToZo-skills wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en ToZo-skills als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van ToZo-skills.

Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij ToZo-skills of haar licentiegevers.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de cursus/training openbaar te maken of te reproduceren.
 3. Beeld en/of geluidreproductie van cursus/trainingen is uitdrukkelijk verboden.

Overmacht

 1. Indien ToZo-skills door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. ToZo-skills zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als ToZo-skills als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van ToZo-skills onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ToZo-skills kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij ToZo-skills of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij ToZo-skills als op de locatie waar cursus/training plaats vindt.

Ziekte van docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal ToZo-skills indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal ToZo-skills Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 8.4, laatste bullet, van toepassing.
 3. Indien ToZo-skills binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 3.7 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

Privacy, beveiliging en geheimhouding

 1. ToZo-skills draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van ToZo-skills bevinden en ToZo-skills daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.
 2. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis – hebben kunnen – nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op.

Toepasselijk recht en rechtskeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in ‘s-Hertogenbosch.